中文版    

                                       Faculty                   

                             

                                                 

     Lei Zhang (张雷)  

         Professor of Tianjin University

         Office: No.329, 54# Building

  

                             

                             

                                                        Haishan Qi, Assistant Professor             

 

                                                        Jing Yang, Assistant Professor             

                                     

                                   Students                            

                              

                                       Qingsi Li                 Chiyu Wen                    Xiaojie Sui                      Yihang Gao

                                       Shu Tian                   Hao Zhang                  Xiangyu Zhang                 Xiaodong Wang

                                       Sijia Xu   

                                 

                                             Pengguang Chen            Ming Bai                        Chengcheng Cai                   Jiali Mi            

                                             Yiming Ma                     Yi Li                                  Jie Huang                           Xinmeng Liu    

                                             Xiang Lan                    Simin Liu                           Yunqing Tian                       Xiaoyu Qi

                                             Ruiqi Li                         Meirong Zhao                   Jianfan Ma               

                              

                                        Yisheng Chen               Daihan Fu                  Bingqing He                  Lei Lin

                                        Hongru Liu                   

                             back to top

                              

          Name                                               Degree                                                        Year


      Nana Cai                                            Master Students                                            2017


  Hongwen Zhai                                       Master Students                                            2017


     Jing Yang                                              Ph.D. Students                                            2018


     Tong Xu                                                Ph.D. Students                                            2018


    Chao Pan                                             Master Students                                            2018


 Guannan Hu                                           Master Students                                            2018


 Jiamin Zhang                                          Ph.D. Students                                             2019


     Yan Du                                               Master Students                                             2019


 Weiwei Zheng                                       Master Students                                             2019


    Jiayin Song                                         Master Students                                             2019


 Hongshuang Guo                                    Ph.D. Students                                              2020


  Weiqiang Zhao                                       Ph.D. Students                                              2020


    Yingnan Zhu                                        Ph.D. Students                                              2020


       Lei Gao                                           Master Students                                             2020


        Jia Ke                                             Master Students                                             2020


       Min Liu                                           Master Students                                             2020


  Changhai Xie                                       Master Students                                             2020


    Chen Zhang                                       Master Students                                             2020


                                       Chao Pan                       Guannan Hu 

                                               

                                                          

Nana Cai (left), Hongwen Zhai (right) and Professor Zhang (middle)

                           

                                                          

Graduation photo of Jing Yang, Chao Pan and Guannan Hu

                           

                                                          

Tong Xu (right) and Professor Zhang (left)

                           

                                                          

Graduation photo of Weiwei Zheng, Jiayin Song, Jiamin Zhang and Yan Du

                           

                                                          

Graduation photo of Lei Gao, Min Liu, Weiqiang Zhao, Hongshuang Guo, Yingnan Zhu, Chen Zhang and Changhai Xie

                                back to top

 

                            Group Photos       

                                                  2020.07                                                                           2019.06

                                                                                                         

                                                  2019.01                                                                           2018.06

                                                                                                         

                                                  2017.05                                                                           2016.09

                                                                                                         

                                                  2016.05                                                                           2015.06

                                                                                                         

                                back to top

 

                              Publications             


2020

1. Hongshuang Guo#, Xinmeng Liu#,Weiqiang Zhao, Changhai Xie, Yingnan Zhu, Chiyu Wen, Qingsi Li,Xiaojie Sui, Jing Yang*, Lei Zhang*. A polyvinylpyrrolidone-based surface-active copolymer for an effective marine antifouling coating. Progress in Organic Coatings, 2021, 150: 105975.

2. Chiyu Wen#, Jiamin Zhang#, Yongjian Li#, Weiwei Zheng, Min Liu, Yingnan Zhu, Xiaojie Sui, Xiangyu Zhang, Qiang Han, Yu Lin, Jing Yang*, Lei Zhang*. Zwitterionic hydrogel coated titanium surface with high-efficiency endothelial cell selectivity for rapid re-endothelialization. Biomaterials Science, 2020, DOI: 10.1039/D0BM00671H.

3. Qinggele Borjihan, Yingnan Zhu, Rongtao Zhou, Xu Zhang, Lei Zhang*, Shifang Luan*, Alideertu Dong*. Controlled Engineering of Nano-Povidones for Efficient Iodine Recovery and Antibacterial Reutilization. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2020, 8(31): 11704-11712.

4. Qingsi Li, Hongshuang Guo, Jing Yang*, Weiqiang Zhao, Yingnan Zhu, Xiaojie Sui, Tong Xu, Jiamin Zhang, Lei Zhang*. MOF-Based Antibiofouling Hemoadsorbent for Highly Efficient Removal of Protein-Bound Bilirubin. Langmuir, 2020, 36(30): 8753-8763.

5. Hongshuang Guo, Min Liu, Changhai Xie, Yingnan Zhu, Xiaojie Sui, Chiyu Wen, Qingsi Li, Weiqiang Zhao, Jing Yang*, Lei Zhang*. A sunlight-responsive and robust anti-icing/deicing coating based on the amphiphilic materials. Chemical Engineering Journal, 2020, 402: 126161.

6. Xiaojie Sui, Pengguang Chen, Chiyu Wen, Jing Yang, Qingsi Li, Lei Zhang*. Exploring novel cell cryoprotectants based on neutral amino acids. Chinese Journal of Chemical Engineering, 2020, DOI: 10.1016/j.cjche.2020.07.009.

7. Weiwei Zheng, Min Liu, Haishan Qi*, Chiyu Wen, Chen Zhang, Jiali Mi, Xiao Zhou, Lei Zhang*, Daidi Fan. Mussel-inspired triblock functional protein coating with endothelial cell selectivity for endothelialization. Journal of Colloid and Interface Science, 2020, 576: 68-78.

8. Qingsi Li, Weiqiang Zhao, Hongshuang Guo, Jing Yang, Jiamin Zhang, Min Liu, Tong Xu, Yisheng Chen, Lei Zhang*. Metal-organic framework traps with record-high bilirubin removal capacity for hemoperfusion therapy. ACS Applied Materials & Interfaces, 2020, 12(23): 25546-25556.

9. Hongshuang Guo, Yi Han, Weiqiang Zhao, Jing Yang*, Lei Zhang*. Universally autonomous self-healing elastomer with high stretchability. Nature Communications, 2020, 11(1): 2037.

10. Chen Zhang, Jiali Mi, Haishan Qi*, Jie Huang, Simin Liu, Lei Zhang*, Daidi Fan. Engineered a novel pH-sensitive short major ampullate spidroin. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 154: 698-705.

11. Changhai Xie#, Hongshuang Guo#, Weiqiang Zhao, Lei Zhang*. Environmentally Friendly Marine Antifouling Coating Based on a Synergistic Strategy. Langmuir, 2020, 36(9): 2396-2402.

12. Jia Ke#, Yingnan Zhu#, Jiamin Zhang, Jing Yang, Hongshuang Guo, Weiqiang Zhao, Chiyu Wen, Lei Zhang*. Size-Dependent Uptake and Distribution of AgNPs by Silkworms. ACS Sustainable Chemistry & Engineering, 2020, 8(1): 460-468.

13. Wanjun Chen#, Yingnan Zhu#, Zhe Zhang, Yue Gao, Wenxin Liu, Qinggele Borjihan, Huihui Qu, Yana Zhang, Yanling Zhang, Yan-Jie Wang*, Lei Zhang*, Alideertu Dong*. Engineering a multifunctional N-halamine-based antibacterial hydrogel using a super-convenient strategy for infected skin defect therapy. Chemical Engineering Journal, 2020, 379: 122238.

14. Lei Zhang#, Jiali Mi#, Guannan Hu#, Chen Zhang, Haishan Qi*. Facile fabrication of a high-efficient and biocompatibility biocatalyst for bisphenol A removal. International Journal of Biological Macromolecules, 2020, 150: 948-954.

2019

15. Jing Yang#, Lei Gao#, Min Liu, Xiaojie Sui, Yingnan Zhu, Chiyu Wen, Lei Zhang*. Advanced Biotechnology for Cell Cryopreservation. Transactions of Tianjin University, 2019, DOI: 10.1007/s12209-019-00227-6.

16. Xiaojie Sui, Hongshuang Guo, Pengguang Chen, Yingnan Zhu, Chiyu Wen, Yihang Gao, Jing Yang, Xiangyu Zhang, Lei Zhang*. Zwitterionic Osmolyte-Based Hydrogels with Antifreezing Property, High Conductivity, and Stable Flexibility at Subzero Temperature. Advanced Functional Materials, 2019, 30(7): 1907986.

17. Yingnan Zhu#, Jiamin Zhang#, Jiayin Song#, Jing Yang, Zheng Du, Weiqiang Zhao, Hongshuang Guo, Chiyu Wen, Qingsi Li, Xiaojie Sui, Lei Zhang*. A Multifunctional Pro-Healing Zwitterionic Hydrogel for Simultaneous Optical Monitoring of pH and Glucose in Diabetic Wound Treatment. Advanced Functional Materials, 2019, 30(6): 1905493.

18. Fazli Wahid, Feng-Ping Wang, Yan-Yan Xie, Li-Qiang Chu, Shi-Ru Jia, Yun-Xia Duan, Lei Zhang, Cheng Zhong*. Reusable ternary PVA films containing bacterial cellulose fibers and ε-polylysine with improved mechanical and antibacterial properties. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2019, 183: 110486.

19. Min Liu#, Xiangyu Zhang#, Hongshuang Guo, Yingnan Zhu, Chiyu Wen, Xiaojie Sui, Jing Yang*, Lei Zhang*. Dimethyl Sulfoxide-Free Cryopreservation of Chondrocytes Based on Zwitterionic Molecule and Polymers. Biomacromolecules, 2019, 20(10): 3980-3988.

20. Jiamin Zhang, Jia Ke, Yingnan Zhu, Jiayin Song, Jing Yang, Chiyu Wen, Lei Zhang*. Influence of divalent cations on the biofouling behaviors of alginate hydrogels. Biomedical Materials, 2019, 15(1): 015003.

21. Chiyu Wen#, Hongshuang Guo#, Haoyu Bai, Tong Xu, Min Liu, Jing Yang, Yingnan Zhu, Weiqiang Zhao, Jiamin Zhang, Moyuan Cao*, Lei Zhang*. Beetle-inspired hierarchical antibacterial interface for reliable fog harvesting. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(37): 34330-34337.

22. Qingsi Li#, Jing Yang#, Nana Cai, Jiamin Zhang, Tong Xu, Weiqiang Zhao, Hongshuang Guo, Yingnan Zhu, Lei Zhang*. Hemocompatible hemoadsorbent for effective removal of proteinbound toxin in serum. Journal of Colloid and Interface Science, 2019, 555: 145-156.

23. Weiqiang Zhao#, Jing Yang#, Hongshuang Guo, Tong Xu, Qingsi Li, Chiyu Wen, Xiaojie Sui, Cunguo Lin, Jinwei Zhang*, Lei Zhang*. Slime-resistant marine anti-biofouling coating with PVP-based copolymer in PDMS matrix. Chemical Engineering Science, 2019, 207: 790-798.

24. Haishan Qi#, Chen Zhang#, Hongshuang Guo, Weiwei Zheng, Jing Yang, Xiao Zhou, Lei Zhang*. Bioinspired Multifunctional Protein Coating for Antifogging, Self-Cleaning, and Antimicrobial Properties. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(27): 24504-24511.

25. Hongshuang Guo#, Jing Yang#, Weiqiang Zhao, Tong Xu, Cunguo Lin, Jinwei Zhang*, Lei Zhang*. Direct formation of amphiphilic crosslinked networks based on PVP as a marine anti-biofouling coating. Chemical Engineering Journal, 2019, 374: 1353-1363.

26. Jing Yang#, Xiaojie Sui#, Qingsi Li, Weiqiang Zhao, Jiamin Zhang, Yingnan Zhu, Pengguang Chen, Lei Zhang*. In Situ Encapsulation of Postcryopreserved Cells Using Alginate Polymers and Zwitterionic Betaine. ACS Biomaterials Science & Engineering, 2019, 5(5): 2621-2630.

27. Jing Yang#, Chiyu Wen#, Chao Pan, Hongshuang Guo, Weiqiang Zhao, Jiamin Zhang, Yingnan Zhu, Yumiao Zhang*, Lei Zhang*. Nanoliposomal Multi-Drug Delivery System with Reduced Toxicity and Multi-Drug Resistance. Journal of Materials Science, 2019, 54(13): 9718-9728.

28. Hongshuang Guo#, Jing Yang#, Tong Xu, Weiqiang Zhao, Jiamin Zhang, Yingnan Zhu, Chiyu Wen, Qingsi Li, Xiaojie Sui, Lei Zhang*. A robust cotton textile based material for high flux oil-water separation. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(14): 13704-13713.

29. Haishan Qi#, Weiwei Zheng#, Chen Zhang, Xiao Zhou, Lei Zhang*. Novel Mussel-Inspired Universal Surface Functionalization Strategy: Protein-Based Coating with Residue-Specific Post-Translational Modification in Vivo. ACS Applied Materials & Interfaces, 2019, 11(13): 12846-12853.

30. Jiamin Zhang#, Yingnan Zhu#, Jiayin Song, Tong Xu, Jing Yang, Yan Du, Lei Zhang*. Rapid and Long-Term Glycemic Regulation with a Balanced Charged Immune-Evasive Hydrogel in T1DM Mice. Advanced Functional Materials, 2019, 29: 1900140.

31. Xiaojie Sui, Chiyu Wen, Jing Yang, Hongshuang Guo, Weiqiang Zhao, Qingsi Li, Jiamin Zhang, Yingnan Zhu, Lei Zhang*. Betaine combined with membrane stabilizers enables solvent-free whole blood cryopreservation and one-step cryoprotectant removal. ACS Biomaterials Science & Engineering, 2019, 5(2): 1083-1091.

32. Jiayin Song#, Yingnan Zhu#, Jiamin Zhang, Jing Yang, Yan Du, Weiwei Zheng, Chiyu Wen, Yumiao Zhang, Lei Zhang*. Encapsulation of AgNPs within zwitterionic hydrogels for highly efficient and antifouling catalysis in biological environments. Langmuir, 2019, 35(5): 1563-1570.

33. Jing Yang, Xiaojie Sui, Chiyu Wen, Chao Pan, Yingnan Zhu, Jiamin Zhang, Lei Zhang*. A hemocompatible cryoprotectant inspired by freezing-tolerant plants. Colloids and Surfaces B: Biointerfaces, 2019, 176: 106-114.

2018

34. Yingnan Zhu, Jiayin Song, Jiamin Zhang, Jing Yang, Weiqiang Zhao, Hongshuang Guo, Tong Xu, Xiao Zhou, Lei Zhang*. Encapsulation of laccase within zwitterionic poly-carboxybetaine hydrogels for improved activity and stability. Catalysis Science & Technology, 2018, 8(20): 5217-5224.

35. Haishan Qi, Weiwei Zheng, Xiao Zhou, Chen Zhang, Lei Zhang*. Mussel-inspired chimeric protein as a novel facile antifouling coating. Chemical Communications, 2018, 54(80): 11328-11331.

36. Lei Zhang, Guannan Hu, Yan Du, Lei Gao, Haishan Qi*. A facile modification to improve the biocompatibility and adsorbability of activated carbon with zwitterionic hydrogel. Journal of Materials Science: Materials in Medicine, 2018, 29(8): 113.

37. Lei Zhang, Yan Du, Jiayin Song, Haishan Qi*. Biocompatible magnetic nanoparticles grafted by poly (carboxybetaine acrylamide) for enzyme immobilization. International Journal of Biological Macromolecules, 2018, 118(Pt A): 1004-1012.

38. Tong Xu, Jiamin Zhang, Yingnan Zhu, Weiqing Zhao, Chao Pan, Hongyan Ma, Lei Zhang*. A poly(hydroxyethyl methacrylate)-Ag nanoparticle porous hydrogel for simultaneous in vivo prevention of the foreign-body reaction and bacterial infection. Nanotechnology, 2018, 29(39): 395101.

39. Hongshuang Guo, Tong Xu, Jiamin Zhang, Weiqiang Zhao, Jinwei Zhang, Cunguo Lin, Lei Zhang*. A multifunctional anti-fog, antibacterial, and self-cleaning surface coating based on poly (NVP-co-MA). Chemical Engineering Journal, 2018, 351: 409-417.

40. Weiqiang Zhao, Yingnan Zhu, Jiamin Zhang, Tong Xu, Qingsi Li, Hongshuang Guo, Jinwei Zhang, Cunguo Lin*, Lei Zhang*. A comprehensive study and comparison of four types of zwitterionic hydrogels. Journal of Materials Science, 2018,53(19): 13813-13825.

41. Jiamin Zhang, Yingnan Zhu, Jiayin Song, Jing Yang, Chao Pan, Tong Xu, Lei Zhang*. Novel Balanced Charged Alginate/PEI Polyelectrolyte Hydrogel that Resists Foreign-Body Reaction. ACS applied materials & interfaces, 2018, 10(8): 6879-6886.

42. Ruying Chen, Hongyan Ma, Lei Zhang, James D Bryers*. Precision-Porous Templated Scaffolds of Varying Pore Size Drive Dendritic Cell Activation. Biotechnology & Bioengineering, 2018, 115(4): 1086-1095.

43. Jie Zhang, Wei Guo, Changgen Shi, Yan Zhang, Chunyan Zhang, Lei Zhang, Rongfang Wang*, Baishen Pan*. Copy Number Variations in Serum Amyloid A Play a Role in the Determination of its Individual Baseline Concentrations. Clinical Chemistry, 2018, 64(2): 402-404.

44. Haishan Qi, Yan Du, Guannan Hu, Lei Zhang*. Poly(carboxybetaine methacrylate)-functionalized magnetic composite particles: A biofriendly support for lipase immobilization. International Journal of Biological Macromolecules, 2018, 107: 2660-2666.

45. Tong Xu, Jing Yang, Jiamin Zhang, Yingnan Zhu, Qingsi Li, Chao Pan, Lei Zhang*. Facile modification of electrospun fibrous structures with antifouling zwitterionic hydrogels. Biomedical Materials, 2018, 13(1): 015021.

2017

46. Jing Yang#, Chao Pan#, Jiamin Zhang, Xiaojie Sui, Yingnan Zhu, Chiyu Wen, Lei Zhang*. Exploring the Potential of Biocompatible Osmoprotectants as Highly Efficient Cryoprotectants. ACS Applied Materials & Interfaces, 2017, 9(49), 42516-42524.

47. Yingnan Zhu, Jiamin Zhang, Jiayin Song, Jing Yang, Tong Xu, Chao Pan, Lei Zhang*. One-Step Synthesis of an Antibacterial and Pro-Healing Wound Dressing That can Treat Wound Infections. Journal of Materials Chemistry B, 2017, 5, 8451-8458.

48. Haishan Qi, Yan Du, Xiao Zhou, Weiwei Zheng, Lei Zhang*, Jianping Wen, Liming Liu. Engineering a new metabolic pathway for itaconate production in Pichia stipitis from xylose. Biochemical Engineering Journal, 2017, 126: 101-108.

49. Hongwen Zhai#, Jing Yang#, Jiamin Zhang, Chao Pan, Nana Cai, Yingnan Zhu, Lei Zhang*. Natural zwitterionic l-Carnitine as efficient cryoprotectant for solvent-free cell cryopreservation. Biochemical and Biophysical Research Communications, 2017, 489(1): 76-82.

50. Nana Cai, Qingsi Li, Jiamin Zhang, Tong Xu, Weiqiang Zhao, Jing Yang, and Lei Zhang*. Antifouling Zwitterionic Hydrogel Coating Improves Hemocompatibility of Activated Carbon Hemoadsorbent. Journal of Colloid and Interface Science, 2017, 503: 168-177.

51. Jing Yang, Chao Pan, Xiaojie Sui, Nana Cai, Jiamin Zhang, Yingnan Zhu, and Lei Zhang*. The Hypothermic Preservation Of Mammalian Cells with Assembling Extracellular-Matrix-Mimetic Microparticles. Journal of Materials Chemistry B, 2017, 5(8): 1535-1541.

2016

52. Jing Yang, Nana Cai, Hongwen Zhai, Jiamin Zhang, Yingnan Zhu and Lei Zhang*. Natural Zwitterionic Betaine Enables Cells to Survive Ultrarapid Cryopreservation. Scientific Reports, 2016, 6: 37458.

53. Hongchen Liu, Baolong Xie, Xiaoyan Dong, Yongjian Wang, Lei Zhang, Fufeng Liu, Yan Sun*. Negetively charged hydrophobic nanoparticles inhibit amyloid beta-protein fibrillation: The presence of an optimal charged density. Reactive and Functional Polymers, 2016, 103: 108-116.

54. Zhiqiang Jiang, Xiaoyan Dong, Hu Liu, Yongjian Wang, Lei Zhang, Yan Sun*. Mutifunctionality of self-assembled nanogels of curcumin-hyaluronicacid conjugates on inhibiting amyloid beta-protein fibrillation and cytotoxicity. Reactive and Functional Polymers, 2016,104: 22-29.

55. Jing Yang, Yingnan Zhu, Tong Xu, Chao Pan, Nana Cai, He Huang and Lei Zhang*. The Preservation of Living Cells with Biocompatible Microparticles. Nanotechnology, 2016, 27(26): 265101.

56. Yingnan Zhu, Jiamin Zhang, Jing Yang, Chao Pan, Tong Xu, Lei Zhang*. Zwitterionic Hydrogels Promote Skin Wound Healing. Journal of Materials Chemistry B, 2016, 4, 5105-5111.

Before 2015

57. Tao Bai, Fang Sun, Lei Zhang, Andrew Sinclair, Sijun Liu, Jean-Rene Ella-Menye, Ying Zheng, and Shaoyi Jiang*. Restraint of the Differentiation of Mesenchymal Stem Cells by a Nonfouling Zwitterionic Hydrogel. Angewandte Chemie International Edition, 2014, 53(47): 12729-12734.

58. Lin Yan, Lei Zhang, Hongyan Ma, David Chiu, and James D. Bryers*. A Single B-Repeat of Staphylococcus epidermidis Accumulation-Associated Protein Induces Protective Immune Responses in an Experimental Biomaterial-Associated Infection Mouse Model. Clinical and Vaccine Immunology, 2014, 21(9), 1206-1214.

59. Wei Yang, Sijun Liu, Tao Bai, Andrew J. Keefe, Lei Zhang, Jean-Rene Ella-Menye, Yuting Li, and Shaoyi Jiang*. Poly(carboxybetaine) Nanomaterials Enable Long Circulation and Prevent Polymer-Specific Antibody Production. Nano Today, 2014, 9(1):10-16.

60. Fang Sun, Tao Bai, Lei Zhang, Jean-Rene Ella-Menye, Sijun Liu, Ann K. Nowinski, and Shaoyi Jiang, and Qiuming Yu*. Sensitive and Fast Detection of Fructose in Complex Media via Symmetry Breaking and Signal Amplification Using Surface-Enhanced Raman Spectroscopy. Analytical Chemistry, 2014, 86(5): 2387–2394.

61. Tao Bai, Sijun Liu, Fang Sun, Andrew Sinclair, Lei Zhang, Qing Shao, and Shaoyi Jiang*. Zwitterionic Fusion in Hydrogels and Spontaneous and Time-Independent Self-Healing under Physiological Conditions. Biomaterials, 2014, 35(13): 3926–3933.

62. Lei Zhang, Zhiqiang Cao, Tao Bai, Louisa Carr, Jean-Rene Ella-Menye, Colleen Irvin, Buddy D. Ratner, and Shaoyi Jiang*. Zwitterionic Hydrogels Implanted in Mice Resist The Foreign-Body Reaction. Nature Biotechnology, 2013, 31(6): 553-556.

63. Lei Zhang, Andrew Sinclair, Zhiqiang Cao, Jean-Rene Ella-Menye, Xuewei Xu, Louisa Carr, Suzie H. Pun, and Shaoyi Jiang*. Hydrolytic Cationic Ester Microparticles for High Efficiency DNA Vaccine Delivery. Small, 2013, 9(20): 3439–3444.

64. Hongyan Ma, Erica T. Darmawan, Min Zhang, Lei Zhang, and James D. Bryers*. Development of A Poly (Ether Urethane) System for the Controlled Release of Two Novel Anti-Biofilm Agents Based on Gallium or Zinc and Its Efficacy to Prevent Bacterial Biofilm Formation. Journal of Controlled Release, 2013, 172(3): 1035-1044.

65. Yongheng Zhu*, Daqian Wang, Lei Zhang, Fang Sun, Jiaqiang Xu, Shaoyi Jiang, and Qiuming Yu. In Situ Controlled Growth of Well-Dispersed Au Nanoparticles Inside The Channels of SBA-15 Using A Simple, Bio-Inspired Method for Surface-Enhanced Raman Spectroscopy. RSC advances, 2013, 3(26): 10154-10157.

66. Andrew Sinclair, Tao Bai, Louisa Carr, Jean Rene Ella-Menye, Lei Zhang, Shaoyi Jiang. Engineering and Characterizing Hydrolytic Ester Polymers for Improved Gene Transfer without Cytotoxicity. Biomacromolecules, 2013, 14(5): 1587-1593.

67. Lei Zhang, Zhiqiang Cao, Yuting Li, Jean-Rene Ella-Menye, Tao Bai, and Shaoyi Jiang*. Softer Zwitterionic Nanogels for Longer Circulation and Lower Splenic Accumulation. ACS Nano, 2012, 6(8): 6681–6686.

68. Zhiqiang Cao#, Lei Zhang#, and Shaoyi Jiang*. Superhydrophilic Zwitterionic Polymers Stabilize Liposomes. Langmuir, 2012, 28(31): 11625–11632.

69. Lei Zhang, Jiajie Xu, Luo Mi, Heng Gong, Shaoyi Jiang and Qiuming Yu*. Multifunctional Magnetic-Plasmonic Nanoparticles for Fast Concentration and Sensitive Detection of Bacteria Using SERS. Biosensors and Bioelectronics, 2012, 31(1): 130-136.

70. Jianxin Wang, Yongzhuo Huang, Allan E. David, Beata Chertok, Lei Zhang, Faquan Yu, and Victor C. Yang*. Magnetic Nanoparticles for MRI of Brain Tumors. Current Pharmaceutical Biotechnology, 2012, 13(12): 2403-2416.

71. Zhiqiang Cao, Luo Mi, Jose Mendiola, Jean-Rene Ella-Menye, Lei Zhang, Hong Xue and Shaoyi Jiang*. Reversibly Switching the Function of a Surface between Attacking and Defending against Bacteria. Angewandte Chemie International Edition, 2012, 124(11): 2602-2605.

72. Lei Zhang, Hong Xue, Zhiqiang Cao, Andrew Keefe, Jinnan Wang and Shaoyi Jiang*. Multifunctional and Degradable Zwitterionic Nanogels for Targeted Delivery, Enhanced MR Imaging, Reduction-Sensitive Drug Release, and Renal Clearance. Biomaterials, 2011, 32(20): 4604-4608.

73. Lei Zhang, Hong Xue, Changlu Gao, Louisa Carr, Jinnan Wang, Baocheng Chu, and Shaoyi Jiang*. Imaging and Cell Targeting Characteristics of Magnetic Nanoparticles Modified by A Functionalizable Zwitterionic Polymer with Adhesive 3,4-dihydroxyphenyl-L-alanine Linkages. Biomaterials, 2010, 31(25): 6582–6588.

74. Lei Zhang, Faquan Yu, Faquan Yu, Adam J. Cole, Beata Chertok, Allan E. David, Jingkang Wang, and Victor C. Yang*. Gum Arabic-Coated Magnetic Nanoparticles for Potential Application in Simultaneous Magnetic Targeting and Tumor Imaging. AAPS Journal, 2009, 11(4): 693-699.

75. Jiajie Xu, Lei Zhang, Heng Gong, Jiri Homola, and Qiuming Yu*. Tailoring Plasmonic Nanostructures for Optimal SERS Sensing of Small Molecules and Large Microorganisms. Small, 2011, 7(3): 371-376.

76. Faquan Yu, Lei Zhang, Yongzhuo Huang, Kai Sun, Allan E. David, and Victor C. Yang*. The Magnetophoretic Mobility and Superparamagnetism of Core-Shell Iron Oxide Nanoparticles with Dual Targeting and Imaging Functionality. Biomaterials, 2010, 31(22): 5842-5848.

77. Wei Yang, Lei Zhang, Shanlin. Wang, Andrew D. White, and Shaoyi Jiang*. Functionalizable and Ultra Stable Nanoparticles Coated with Zwitterionic Poly(Carboxybetaine) in Undiluted Blood Serum. Biomaterials, 2009, 30(29): 5617–5621.

back to top